Kinnitatud direktori 12.12.2017 Käskkirjaga nr 1112.

§ 1 Õppekorralduse alused

(1) Tartu Kutsehariduskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituseseadusest, täienduskoolituse standardist, haridus- ja teadusministri määrusest „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“, Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskuse õppekorralduseeskirjast ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
(2) Õppetöö toimub kursustena aastaringselt. Kursused toimuvad õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
(3) Õppida saab grupikoolitustel, individuaalõppes ning moodulõppes, läbides mooduleid tasemeõppe õppekavadest.
(4) Kursustel õppijatele ei laiene Tartu Kutsehariduskeskuse tasemeõppes õppivate õpilaste õigused: saada õpilaspilet, saada vabariigi valitsuse ja kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras ainelist abi või soodustusi, saada õppetoetust ja õppelaenu.
(5) Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskuse õppekorralduseeskirjaga.

§ 2 Kursusele registreerumine ja kursuse komplekteerimine

(1) Kursusele registreerumine
1) Kursusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.khk.ee/koolitus), e-posti teel (koolitus@khk.ee) või telefoni teel (7 361 831), samuti Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskuses aadressil Kopli 1 A korpuse II korruse ruumis 215. Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile. Kui Te ei saa oma e-posti aadressile kinnitust registreerumisest, on registreerumine ebaõnnestunud (näiteks olete jätnud andmed korrektselt sisestamata, pole tutvunud õppekorralduseeskirjaga jmt).
2) Õppijal on õigus saada täiendavat infot kursuse koolitusjuhilt, kelle kontaktid on Tartu Kutsehariduskeskuse kodulehel.

(2) Kursuse alustamine ja kursusel osalemine
1) Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusele registreerunud ja kellele on väljastatud arve.
2) Õppegrupp moodustatakse kursusele registreerumise järjekorra alusel (v.a tasuta koolitused), seejuures arvestatakse õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist (nt eelteadmised ja oskused).
3) Kursuse alustamiseks koostatakse kursusel õppijate nimekiri.
4) Tartu Kutsehariduskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus kursus ära jätta või kursust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Kursuse ärajäämisel makstakse õppetasu tagasi.
5) Tasuta kursuste komplekteerimine toimub vastava projekti või programmi nõuetest lähtuvalt ja esitatakse õppekorralduseeskirja lisana tasuta kursuse juures.
6) Õppija kinnitab igal koolituspäeval oma allkirjaga õppetööst osavõttu.

§ 4 Kursuste praktilise töö ja praktika korraldus

(1) Praktiline töö toimub Tartu Kutsehariduskeskuse praktilise õppe keskkonnas õppekavas sätestatud mahus.
(2) Praktika on õppekava osa, mille ajal kursuslane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid.
(3) Praktika läbiviimiseks sõlmitakse kolmepoolne leping Tartu Kutsehariduskeskuse, tööandja ja õppija vahel. Lepingus sätestatakse praktika toimumise korraldus ning poolte õigused ja kohustused.
(4) Enne praktilist tööd ja enne praktikale asumist toimub tööohutusalane juhendamine.

§ 5 Kursuse lõpetamine ja väljaarvamise kord.

(1) Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.
Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
(2) Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

§ 6 Kursuse eest tasumine ja soodustused

(1) Kursuse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Arve tähtaegne tasumine tagab Teile koha koolitusgrupis.

(2) Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.
(3) Tartu Kutsehariduskeskuse koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.
(4) Kui kursusel osaleb ühe tööandja juurest rohkem kui 3 osalejat on võimalik saada koolituse hinnast 5% soodustust.
(5) Koolitatav, kes osaleb aasta jooksul sama valdkonna kahel järjestikusel vähemalt 40-tunnisel kursusel, on võimalik saada koolituse hinnast 10% soodustust.

§ 7 Kursusest loobumine

(1) Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitus- ja nõustamiskeskuse töötajat.
(2) Kursusest loobumise teatamisel kuni seitse (7) päeva enne kursuse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel.
(3) Kursusest loobumise teatamisel vähem kui seitse (7) päeva enne kursuse toimumist tuleb arve tasuda 50% ulatuses või tagastatakse 50% makstud õppetasust avalduse alusel.
(4) Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskuse koolitusjuhile.
(5) Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.