Õppekorraldus kinnitatud 25.04.2023 direktori käskkirjaga nr 363

§ 1 Õppekorralduse alused
1) Tartu Rakenduslik Kolledž (edaspidi VOCO) lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituseseadusest, täienduskoolituse standardist, haridus- ja  teadusministri määrusest „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“, VOCO koolituskeskuse õppekorralduseeskirjast ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest
2) Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
3) Õppida saab grupikoolitustel ja individuaalõppes.
4) Koolitusel õppijale ei laiene VOCO tasemeõppes õppivate õpilaste õigused: saada õpilaspilet, saada vabariigi valitsuse ja kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras ainelist abi või soodustusi, saada õppetoetust ja õppelaenu.
5) Koolitusele registreerumisel kodulehel või koolituse alguses avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud VOCO koolituskeskuse õppekorralduseeskirjaga.

§ 2 Koolitusele registreerumine
1) Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab kodulehel
(www.voco.ee/koolitus), e-posti teel (koolitus@voco.ee), telefoni teel (7 361 831) või VOCO koolituskeskuses aadressil Kopli 1 A korpuse II korruse ruumis 212-2.
Kodulehel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
2) Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse koolitusjuhilt, kelle kontaktid on Tartu VOCO kodulehel.
3) Koolitusele registreerides võtab osaleja omale maksekohustuse, koolitusele registreerumist võrdsustatakse arve tasumise kinnitusena.

§ 3 Koolituse alustamine ja osalemine
1) Koolitusel saavad õppimist alustada õppijad, kes on koolitusele registreerunud ja kellel on arve tasutud.
2) Koolitusgrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel (v.a tasuta koolitused), seejuures arvestatakse õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist (nt sihtgruppi kuulumine, eelteadmised ja oskused).
3) Koolituse alustamiseks koostatakse õppijate nimekiri.
4) VOCO-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata kuni grupi täitumiseni.
Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega.
Koolituse ärajäämisel tagastatakse tasutud koolitusetasu.
5) Tasuta koolituste komplekteerimine toimub vastava projekti või programmi nõuetest lähtuvalt.
6) Õppija kinnitab õppetööst osavõtu igal koolituspäeval oma allkirjaga.

§ 4 Koolituste praktilise töö ja praktika korraldus
1) Praktiline töö toimub VOCO praktikabaasides õppekavas sätestatud mahus.
2) Praktika on õppekava osa, mille ajal õppija täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid.
3) Enne praktilist tööd ja enne praktikale asumist toimub tööohutusalane juhendamine.

§ 5 Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord.
1) Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.
Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
2) Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

§ 6 Koolituse eest tasumine ja soodustused
1) Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
Arve saadetakse e-posti teel.
Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Arve tähtaegne tasumine tagab Teile koha koolitusgrupis.
2) Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda koolituse eest osade kaupa.
3) VOCO koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.

§ 7 Koolitusest loobumine
1) Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituskeskuse töötajat.
2) Koolitusest loobumise teatamisel kuni seitse (7) päeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel.
3) Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui seitse (7) tööpäeva enne koolituse algust tuleb arve tasuda 50% ulatuses või tagastatakse 50% makstud õppetasust avalduse alusel.
4) Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult VOCO koolituskeskuse koolitusjuhile.
5) Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.